เอกสารเผยแพร่

รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 21 •กุมภาพันธ์• 2020 เวลา 17:08 น.•

รายงานประเมินตนเองฉบับ 2020

สำหรับมาตรฐานแต่ละหมวดประกอบด้วย 5 ส่วนคือ

i) ผลลัพธ์ของบทนั้น

ii) บริบท

iii) กระบวนการ

iv) ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v) แผนการพัฒนา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >>