โรงพยาบาลวัดเพลง เปิดตรวจ ATK เพื่อขอเอกสารใบรับรองผลตรวจ Covid-19

เลขที่บัตรประชาชนตรวสอบนัดหมาย